سرنوشت

ترسیده ای؟ از كه؟

از جهان؟ من جهانت

از گرسنگی؟ من گندمت

از بیابان؟  من بارانت

از زمان؟ من كودكیت

از سرنوشت؟

من هم از سرنوشت می ترسم...


https://telegram.me/@FayiSarbaz[ سه شنبه 27 مهر 1395 ] [ 21:35 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه