غروب ها


غروب ها عطرت تمام فضای کوچه ها را پر میکند

پنجره را به روی امدنت باز گذاشته ام

باد یا‌ نسیم کوچکی

می برد من را به ابدیت رویاها،

بادها ارام بوزید

لحضه ای درنگ کنید یا جانم را هم ببرید

یا عطرش را بگذارید بماند...[ سه شنبه 27 مهر 1395 ] [ 12:26 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه