جریان


خندید و دستش رادور دستم حلقه کرد، 

اما همان طور آرام کنار هم نشستیم. 

بعد گفت: همیشه به یه رودخونه فکر می کنم

 که جریان آبش واقعاً سریعه و 

دو نفر که توی آب سعی دارن همدیگه رو بچسبن، 

همدیگه رو سفت بگیرن، اما عاقبت می بُرن. 

آب خیلی شدیده.

 باید تن به آب بدن و از هم جدا بشن. 

به نظرم وضعیت ما هم همینه...!


[ پنجشنبه 1 مهر 1395 ] [ 12:45 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه