دوست داشتن(مخاطب خاص)دوست داشتن به حرف نیست
به وقتیه که برات میذاره!
به ارزشیه که برات قائل می شه!
به اعتمادیه که بهت داره!
به دلگرمیه که بهت میده!
دوست داشتن این نیست
که جاخالیاشو باتو پر کنه
اینه که به خاطر تو
جا خالی کنه.....!


[ پنجشنبه 15 بهمن 1394 ] [ 18:10 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه