اللهتنها کسی که قلبت رانخواهد شکست،
همان کسی است که آن را ساخته ..
پس همیشه فقط به "الله" تکیه کن..


[ جمعه 2 بهمن 1394 ] [ 17:40 ] [ sar baz ]
http://promotion.780.ir/6539789467

محصولات ویژه